Regulamin produkcji na zamówienie i indywidualnej

REGULAMIN PRODUKCJI INDYWIDUALNEJ

 

1. Regulamin obowiązuje klientów firmy: Webicon, ul. Kasztanowa 29a, 09-410 Płock, zwanej dalej: Producentem, klienci tej firmy będą zwani dalej: Zamawiającym.

 

2. Na potrzeby komunikacji ustanawia się jako domyślny adres mailowy do wysyłania pism do Producenta: biuro@webicon.pl, chyba, że Producent wyznaczy na potrzeby zamówienia inny.

 

3. Regulamin ten stosuje się do produkcji indywidualnej, zleconej na zamówienie klientów u Producenta i dotyczy klienta końcowego oraz pośredniczących. Do tego typu produktów należą w szczególności infokioski, biletomaty, telebimy, szafy suszące, wentylujące i ozonujące, ładujące oraz inne, które wykonywane są na indywidulne zamówienie lub w indywidualnej konfiguracji oraz prototypowe.

 

4. Ze względu na specyfikę pracy Producenta i jego obiegu dokumentów na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi wokółzamówieniowej ustanawia się, że wszystkie pisma i dokumenty wysłane do Producenta muszą być wysłane do niego mailowo na ustalony specjalnie do tego celu adres pod rygorem ich nieważności.

 

5. Informacje o przetwarzaniu danych:
5.1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Producent.
5.2. W sprawach związanych z danymi podlegającymi RODO proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail admin@webicon.pl .
5.3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, produkcji i obsługi poprodukcyjnej na podstawie domyślnej zgody Zamawiającego.
5.4. Dane będą przechowywane przez okres 4 lat z możliwością przedłużenia.
5.5. Okres z pktu 4.4. zostaje automatycznie przedłużony w przypadku konieczności prowadzenia spraw sądowych, postępowań administracyjnych lub innych na potrzeby tych spraw.
5.6. Osoba, której to dotyczy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 5.7. Osoba, której to dotyczy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
5.8. Osoba, której to dotyczy ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
5.9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w sprawach danych osobowych.

 

6. Producent pobiera przedpłatę/y w celu zabezpieczenia poniesionych kosztów produkcji i zabezpieczenia się przed brakiem realizacji odbioru ze strony Zamawiającego oraz uniemożliwienia wycofania się Zamawiającego z umowy przed, w trakcie produkcji towaru i przed odbiorem przez Zamawiającego.


7.
7.1. Jeśli osobna umowa nie stanowi inaczej Zamawiający w celu procedowania zamówienia jest zobowiązany dokonać 100% wszystkich składników przedpłaty (takich np. jak cena towaru i koszt dostawy).
7.2. Ustalony termin realizacji liczy się od momentu zarejestrowania całości koniecznej wpłaty przez księgowość Producenta.
7.3. Dla wyjaśnienia terminu "termin realizacji", ten termin będzie stosowany do procesu produkcyjnego i oznaczać, że jest to termin wymagany od rozpoczęcia, do zakończenia produkcji, termin dostawy 
może zmieścić się w terminie realizacji, ale nie oznacza automatycznie terminu dostawy. Termin dostawy, będzie ustalony osobno i indywidualnie, producent zastrzega, że może zostać ustalany dopiero po zakończeniu procesu produkcji.
7.4. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, termin realizacji podaje się i liczy w dniach roboczych, tak więc np. 2 tygodnie oznacza 14 dni roboczych, a miesiąc 30-31 dni roboczych.

 

8. W przypadku braku ważnego odbioru ze strony Zamawiającego, Producent zatrzymuje wszystkie przedpłaty Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje jednak możliwość dokonania kolejnego odbioru w ustalonym z Producentem terminie najpóźniejszym w przeciągu dwóch lat od daty zamówienia, po tym terminie wszelkie roszczenia przedawniają się.


9. W przypadku braku dokonania odbioru przez Zamawiającego, w związku z trudnościami magazynowymi u Producenta i w związku z tym z powodu możliwości degradacji lub zniszczeniu towaru magazynowanego, postanawia się: 

9.1. w takiej sytuacji, jeśli towar może zostać zmagazynowany, Producent może go magazynować i obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania towaru i kosztami dostawy i zwrotu dostawy, za cały czas od daty ustalonego odbioru do czasu faktycznego odbioru, Producent może w tym czasie z tego tytułu wystawiać faktury cząstkowe,
9.2. w sytuacji niemożności magazynowania, towar oczekuje min. 3 tygodnie na kolejny odbiór lub ustalenie jego terminu, jeśli Zamawiający nie przystąpi w tym czasie do dodatkowymi odbioru lub nie ustali z Producentem terminu odbioru, Producent może wydać towar przeznaczony dla Zamawiającego kolejnemu klientowi, a Zamawiającemu przysługuje wtedy w określonych granicach czasowych i w ramach możliwości Producenta, odbiór innego egzemplarza wyprodukowanego, ale z uwzględnieniem koniecznego czasu na jego produkcję w przypadku, gdy Producent nie będzie mógł w momencie zgłoszenia gotowości odbioru wydać egzemplarza/y będącego/ych aktualnie na stanie, pierwszeństwo w przypadku kolizji będą w takim wypadku mieli klienci bieżący.

 

10. Za odbiór rozumie się sytuację przystąpienia do odbioru ze środkami wystarczającymi i w celu skutecznego dokonania odbioru.
10.1. W przypadku dostawy do Zamawiającego: za przystąpienie do odbioru uważa się umożliwienie Dostawcy/Producentowi rozładowania towaru, w tym wskazanie wystarczającego miejsca na to i podpisanie protokołu odbioru Dostawcy/Producenta przez wyznaczone do tego osoby i dokonanie innych niezbędnych działań w celu dokonania skutecznego odbioru, jak np. dokonanie wcześniejszej opłaty za odpłatną dostawę.
10.2.
a) W przypadku odbioru własnego przez Zamawiającego za przystąpienie do odbioru uważa się: stawienie się Zamawiającego w ustalonym miejscu i czasie, i z wystarczającymi do tego środkami (ludzie, sprzęt, np. dostosowane auto) i w celu skutecznego dokonania odbioru.
b) W przypadku stawienia się Zamawiającego do odbioru własnego w miejscu i czasie ustalonym, ale środki przeznaczone do odbioru okażą się nie wystarczające do dokonania całości lub części odbioru, Zamawiający jednak wykaże chęć skutecznego dokonania odbioru, Producent może wydać część towaru, jeśli jest to możliwe i nie narusza interesu Producenta i ustala się kolejny termin i sposób odbioru na całość lub nieodebraną część towaru w terminie ustalonym.


11. Wszelkie roszczenia jakościowe, ilościowe i reklamacje, przysługują Zamawiającemu po dokonaniu skutecznego odbioru.

12. Producent zastrzega, że produkty wykonywane na indywidualne zamówienie, prototypowe lub w trakcie istotnych zmian lub usprawnień technologicznych, także takie do których części są sprowadzane z zagranicy lub wymagają dodatkowych testów lub z innych istotnych przyczyn, mogą być opóźnione i Producent nie ponosi za to odpowiedzialności. W sytuacjach wyjątkowych Producent zastrzega sobie prawo do jednostronnego przedłużenia terminu realizacji, jeśli będzie to konieczne dla kompletności, poprawy sprawności lub jakości produktu. Także zdarzenia losowe wyłączają odpowiedzialność producenta za opóźnienia produkcji lub dostawy, do zdarzeń losowych należą w szczególności niezawinone: brak prądu, awaria kluczowych maszyn lub urządzeń, choroba istotnych dla wykonania osób lub ich usprawiedliwiona nieobecność i inne nieprzewidziane zdarzenia mające wpływ na realizację.

13. Zgodnie z postanowieniami regulaminu wszelkie przedpłaty klientów nie sa zaliczkami i należy je traktować jako zadatki.

14. Ilekroć jest mowa w ofercie, zamówieniu lub umowie o ilości dni koniecznych na realizac - należy to rozumieć - jako dni robocze, chyba, ze jest to wyraźnie inaczej określone.

15. Za termin złożenia zamówienia przy zamówieniu z przedpłatą przyjmuje się dzień zaksięgowania u producenta ustalonej przedpłaty.

16. W przypadku przedpłat, tylko jej dokonaie jest równowazne ze złożeniem zamówienia.

17. W przypadku zamówienia pisemnego - producent musi wyraźnie i pisemnie zaakceptować jegowarunki inaczej jest nieważne. Klient nie może jednostronnie zmieniać zaproponoiwanych mu, szczególnie minimalnych, waruków realizacji. 

18. Niestandardowe produkty na zamówienie mają zagwarantowany minimalny czas wykonania - 1 miesiąc, co może ulec przedłuzeniu.

19. Czas wykonania może ulec przedłużeniu na skutek wielu zmiennych czynników i należy go każdorazowo potwierdzać składając zamówienie.

20. W przypadku wyboru dostawy naszymi środkami, mimo, że dołożymy wszelkich starań, aby ustalonych terminów dotrzymać, zastrzegamy, że z powodu faktu, że dostawy zaplanowane potrafią się przedłużać (szczególnie chodzi o dostawy poprzedzające planowaną dostawę, rekordowo nawet tydzień) z winy nieoczekiwanych i nie wyrażanych wcześniej życzeń klientów oraz posiadanych środków osobowych i rzeczowych, opóźnienie dostawy w zakresie tygodnia od ustalonego pierwotnie terminu jest dopuszczalne i nie stanowi naruszenia umowy z naszej strony.

21. Uwaga! W związku z reorganizacją pracy oraz zagrożeniem epidemiologicznym zawieszamy mozliwość odbioru osobistego, dostawa produktów odbywa się tylko i wyłacznie transportem zorganizowanym przez nas, przy zminimalizowaniu kontaktu z klientem do niezbednego i przy środkach gwarantujących bezpieczeństwo. Transport należy opłacać z góry. 

Komunikat

strona w budowie, za niedogodności przepraszamy

Komunikat

strona w budowie, za niedogodności przepraszamy

Kontakty

biuro@webicon.pl